S čím vám můžeme pomoci...

Sběr a svoz veškerých odpadů produkovaných zákazníkem

Odvoz a zajištění odstranění / využití všech druhů odpadů. Sběr a využití odpadů především průmyslových ostatních a nebezpečných odpadů (včetně kapalných). 

Výkup a zpracování druhotných surovin

Zajištění sběru a výkupu, dotřídění, demontáže, lisování, drcení, tavení či briketování druhotných materiálů a jejich příprava k finální materiálové recyklaci. 

Čištění a servis nádrží i lapolů

Čištění nádrží, jímek a lapolů včetně těsnostních zkoušek, vzorkování a komplexního servisu.

Pronájem kontejnerů a manipulační techniky

Dodání nebo pronájem kontejnerů, sběrných nádob, obalů na odpady, lisů, VZV či paletových vozíků do provozu zákazníka. Zjištění sorpčních prostředků a ostatních potřebných pomůcek.

Poradenství

Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí. Pomoc se zajištěním plnění legislativních povinností, evidence i optimalizací systému nakládání s odpady. Poskytujeme také poradenství pro ADR.

Demontáže technologií a vyřazených zařízení

Komplexní demontáž technologických celků a zařízení s následným využitím druhotných materiálů.

Deaktivace airbagů

Pro naše zákazníky zajišťujeme převzetí a deaktivaci vyřazených airbagů včetně vystavení dokumentace o zneškodnění.

Služby pracovníků v provoze zákazníka

V rámci služby komplexního odpadového hospodářství zajišťujeme vlastní pracovníky do provozu zákazníka pro třídění a manipulaci s odpady.

Dekontaminace obalů

Na mycích stolech a linkách čistíme obaly znečištěné nebezpečnými látkami, zejména plastové a kovové, s následným materiálovým využitím.

Všeobecné obchodní podmínky

VOP pro nákup a prodej odpadů

VOP v oblasti poskytování služeb